Organizacja transportu ładunków niebezpiecznych – co należy wiedzieć?

Przewóz towarów niebezpiecznych jest często sporym wyzwaniem dla wielu firm spedycyjnych. Owe przedsiębiorstwa muszą być wyposażone w sprzęty w pełni przystosowane do przewozu takiego asortymentu. Ponadto, zachowane muszą zostać wszystkie procedury i wymagania wynikające z uregulowań prawnych. 

Warunki przewozu nie są może tak restrykcyjne jak ma to miejsce w przypadku żywności. Niemniej jednak, zwraca się szczególną uwagę na sposób usytuowania towarów, ich zabezpieczenie czy odpowiednią odległość między materiałami.   

Czym jest ADR? 

Wszystkie firmy transportowe na terenie naszego kraju, mają obowiązek stosowania się do konwencji ADR. Jest to zbiór przepisów dotyczących drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzony 30 września 1957 w Genewie. Polska przyjęła daną ustawę w 1975 roku i w naszym kraju obowiązuje ona do dziś. Daną umową objęte jest 46 krajów. Równo co dwa lata (zawsze w roku nieparzystym), konwencja jest aktualizowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa przewozu ładunków. 

Konwencja ADR uznaje za materiały niebezpieczne tylko te substancje, których przewóz drogowy jest zabroniony lub dozwolony pod pewnymi warunkami, określonymi w przepisach prawnych. Są to przede wszystkim ładunki mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, ale także dla mienia. Przeważnie w ich skład wchodzą substancje wybuchowe, żrące, zapalne lub zakaźne. Mogą występować zarówno w postaci ciekłej, gazowej i sypkiej. 

Sposoby transportowania materiałów niebezpiecznych 

W powyższej umowie zapisane jest, że transport ładunków niebezpiecznych może odbywać się na trzy sposoby: 

– Przewóz w sztukach – Każda sztuka towaru, znajdująca się na przyczepie samochodu ciężarowego bądź ciągnika siodłowego musi być z osobna oznakowana nalepką ostrzegawczą i numerem UN. Dla materiałów wybuchowych, na nalepce musi zostać dodatkowo umieszczona informacja odnośnie typu substancji zawartej wewnątrz. Przewóz takich ładunków odbywa się w skrzyniach, kontenerach bądź na platformach specjalnie przygotowanych w tym celu pojazdów. 

– Przewóz luzem – Przeznaczony wyłącznie dla ładunków stwarzających niewielkie zagrożenie i niebezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska. Przewóz odbywa się przy użyciu kontenerów lub skrzyń. 

– Przewóz w cysternach – Najczęściej cysterną przewozimy substancje ciekłe bądź sypkie. Niemniej jednak, wymogów w tym przypadku jest zdecydowanie najwięcej. Każdy pojazd z naczepą cysterną musi posiadać swój unikatowy kod, upoważniający ją do przewozu konkretnych typów ładunków. 

Reguły organizacji transportu niebezpiecznego 

Główną zasadą, braną pod uwagę przez wszystkich logistyków jest brak możliwości organizacji przewozu niebezpiecznego na wszystkich drogach. W tym celu, należy ustalać trasę wyłącznie po drogach o dobrej nawierzchni i małym natężeniu ruchu. Nie można także korzystać z dróg znajdujących się blisko ośrodków wypoczynkowych i sportowych czy ulic położonych w centrum miasta. Często przy organizacji takiego transportu należy powiadomić najbliższą komendę policji i Państwową Straż Pożarną.