Transport międzynarodowy ADR

To oczywiste, że sprawna organizacja różnego rodzaju ładunków będzie wymagać specjalistycznej wiedzy. W przypadku transportu ładunków neutralnych na standardowych paletach euro, tak rozległa wiedza nie jest wymagana, z kolei, jeśli w grę wchodzi przewóz towarów niebezpiecznych, wymagana jest znajomość zasad transportu substancji niebezpiecznych określanych jako ADR. Transport międzynarodowy ADR a także transport odpadów swym zasięgiem obejmuje także takie europejskie państwa jak Chorwacja i Słowenia.

Podstawa prawna przewozu towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne można transportować drogą lądową, morską i lotniczą. Sposób transportu oraz warunki, których spełnienie zapewnia jego prawidłowość określają normy prawne. Tego rodzaju regulacją jest umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. ws. transportu lądowego towarów niebezpiecznych.

Transport ADR – czym są towary niebezpieczne?

Ładunkami ADR określamy wszystkie materiały niebezpieczne, których transport może powodować zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa, środowiska i zdrowia. Do tej grupy należą towary, które stanowią przedmioty codziennego użytku. Wśród nich wyróżnia się: kleje, wybielacze, aerozole, akumulatory, baterie, perfumy, ale również substancje trujące, zakaźne, żrące lub promieniotwórcze. Z uwagi na to, że ich przewóz może stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, stworzone prawne regulacje, na mocy których określono logistykę tego typu produktów. Transport międzynarodowy ADR jest odpowiednio oznakowany, gdyż towary niebezpieczne są oznakowane charakterystycznymi piktogramami, dzięki czemu możemy zweryfikować rodzaj zagrożenia.

Towary ADR – klasy niebezpieczeństwa

Towary ADR zostały odpowiednio sklasyfikowane dla potrzeb firm transportowych i kurierskich a także dla strażaków. Ładunki, a także transport odpadów, są podzielone na 13 klas zagrożeń:

klasa 1 – Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi np. gliceryna, sztuczne ognie

klasa 2 – Gazy, np. butla propan butan,

klasa 3 – Materiały zapalne ciekłe, np. benzyna, nafta

klasa 4.1 – Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe, np. siarka, zapałki

klasa 4.2 – Materiały podatne na samozapalenie, np. fosfor biały

klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, np. karbid, sód

klasa 5.1 – Materiały utleniające np. nadmanganian potasu

klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne np. fosfor biały

klasa 6.1 – Materiały trujące np. arszenik, cyjanek potasu

klasa 6.2 – Materiały zakaźne np. odpady medyczne

klasa 7 – Materiały promieniotwórcze np. promieniowanie alfa, beta, gamma

klasa 8 – Materiały żrące np. kwasy

klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne np. azbest, styropian, asfalt