,,SPEDKOKS" - naszym znakiem firmowym jest elastyczne podejście do polityki cenowej przy respektowaniu właściwie pojmowanych zasad konkurencji.› więcej

Dane kontaktowe:


Zakład Przewozów i Spedycji
,,SPEDKOKS" Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Koksownicza 1
42-523 Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 757 54 50
fax. +48 32 757 54 05
e-mail: spedkoks@spedkoks.pl
 

Strona główna > Aktualnosci

Aktualności

OGŁOSZENIE PRZETARGU

2017-12-04

Przedmiot przetargu: naprawy lokomotyw spalinowych

Zamawiający: Zakład Przewozów i SpedycjiSPEDKOKS” ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza

e-mail: spedkoks@spedkoks.pl

tel. +48 32 7575 450

fax.+ 48 32 7575405

Przedmiot przetargu: naprawy lokomotyw spalinowych

 

 

Lp.

 

SERIA

LOKOMOTYWY

 

NUMER

 

POZIOM

NAPRAWY

 

 

CZYNNOŚCI

DO WYKONANIA

 

PLANOWANY

TERMIN NAPRAWY

 

WADIUM

ZŁ (PLN)

1.

 

SM42

 

2544

 

P4

Naprawa P4 lokomotywy spalinowej serii SM42 nr 2544

 

IV kwartał 2017 r.

 

65 000,00

2.

 

TEM2

 

236

 

P5

Naprawa P5 lokomotywy spalinowej serii TEM2 nr 236

 

IV kwartał 2017 r.

 

100 000,00

3.

 

TEM2

 

275

 

P5

Naprawa P5 lokomotywy spalinowej serii TEM2 nr 275

 

I kwartał 2018 r.

 

100 000,00

4.

 

SM42

 

2094

 

P4

Naprawa P4 lokomotywy spalinowej serii SM42 nr 2094

 

II kwartał 2018 r.

 

65 000,00

5.

 

TEM2

 

274

 

P4

Naprawa P4 lokomotywy spalinowej serii TEM2 nr 274

 

III kwartał 2018r.

 

70 000,00

6.

 

TEM2

 

244

 

P4

Naprawa P4 lokomotywy spalinowej serii TEM2 nr 244

 

III kwartał 2018 r.

 

70 000,00

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o zapisy „Regulaminu określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Przewozów i Spedycji «SPEDKOKS» Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” oraz niniejsze Wymagania Ofertowe. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie: www.spedkoks.pl. (zakładka ogłoszenia).

 

Wadium – według tabeli

Wstępnym warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12.00 dnia 13.XII.2017 r. na adres mailowy Zamawiającego  (spedkoks@spedkoks.pl) deklaracji przystąpienia do udziału w postępowaniu z dokładnym wyszczególnieniem numeru zadania/zadań, które podmiot zgłaszający chciałby realizować  imię, nazwisko i adres firmy i siedzibę oferenta. Na podstawie powyższego w ciągu 3 dni roboczych (bez sobót, niedziel i świąt) do danego oferenta przesłana zostanie pocztą dokumentacja przetargowa (SIWZ).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10. I .2018 r. do godz. 9.30

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Przesłanie na adres Zamawiającego oferty (wraz z załącznikami) podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy,

Kserokopii wpłaty wadium potwierdzonej za zgodność z oryginałem, wpłaconego na konto Zamawiającego

PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Sosnowcu

58 1020 2498 0000 8002 0024 3626

Wskazanie numeru konta bankowego potwierdzony podpisem , na które zostanie ewentualnie zwrócone wadium

Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli oferent uchyli się od podpisania umowy na realizacje przedmiotu przetargu

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty

Komisja przetargowa odrzuci ofertę/oferty, jeżeli zostanie/zostaną złożone w niewłaściwym terminie i niewłaściwym miejscu, do których nie dołączono potwierdzenia wpłaty wadium

Informacji w sprawach przetargu udzielają:

W sprawach organizacyjnych Mirosław Curyło (m.curylo@spedkoks.pl)

W sprawach technicznych Maciej Majewski (m.majewski@spedkoks.pl)

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 

 

Powrót
Wszelkie prawa zastrzeżone 2011 r.Wykonanie: kingsize4you